Hvordan lage en stjernerating i phpData

Hvordan lage en stjernerating i php

av Ole Petter den 12. mai 2020

Sist oppdatert: 3 juli, 2020 kl 13:36

Contents

Sette opp databasen og koble til

For å lagre stjernevurderingene bruker jeg MySQL , og PHP for å hente dataene fra databasen.

Jeg oppretter en database kalt star_rating, og i denne databasen lager jeg en tabell kalt rating.

Tabellen rating inneholder en kolonne id, og en kolonne rating, samt en kolonne username.

<?php 
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "star_rating");

Lage index.php-filen

For å vise stjernevurderingsskjemaet bruker jeg font-awesome-biblioteket for å hente ikoner, og gir hver rating et form med en knapp med et stjerneikon.

Jeg bruker også bootstrap for å sette opp siden kjapt og enkelt.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
 <title>Star Rating</title>
 <!-- Font Awesome -->
 <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.11.2/css/all.css">
 <!-- Bootstrap core CSS -->
 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

<main>

 <h2 class="text-center">Legg til en stjernevurdering!</h2>

Hver stjernevurdering har en skjult input med name=»rating», 1 stjerne har value=»1″, 2 stjerner har value=»2″ osv.

   <form action="includes/add_rating.php" method="POST">
    <input type="hidden" value="1" name="rating">
    <button class="star-rating"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></button>              
   </form>
Når man sender inn en vurdering, sendes verdien av stjernen til skjemaet add_rating.php

Behandle innsendte ratinger

For å sette inn hver rating i databasen star_rating oppretter jeg en ny mappe kalt includes, og i denne mappen oppretter jeg en fil kalt add_rating.php.

Denne filen håndterer innsendte ratinger og kommuniserer med databasen.

<?php 
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "star_rating");

$rating = mysqli_real_escape_string($link, $_POST['rating']);
$username = mysqli_real_escape_string($link, $_POST['username']);

$sql = "INSERT INTO rating (rating, username) VALUES ('$rating', '$username')";
if (mysqli_query($link, $sql)) {
  header("Location: ../index.php?msg=rated");
} else {
  header("Location: ../index.php?msg=rating_failed");
}
?>

Hver gang jeg trykker på en av rating-knappene, sendes et skjema med verdien av stjernevurderingen, 5 stjerner gir en verdi på 5 som sendes til add_rating.php.

add_rating.php sender da denne verdien til tabellen rating i databasen, og oppretter en ny rad i tabellen.

Finne antall ratinger og sum av alle ratingene

For å finne antall ratinger og summen av disse bruker jeg en SQL funksjon kalt COUNT(), og for å finne summen av alle ratinger bruker jeg en annen SQL funksjon kalt SUM().

$sql = "SELECT COUNT(id) AS num_ratings, SUM(rating) AS sum_ratings FROM rating";

COUNT teller antall rader i tabellen basert på id, mens SUM summerer alle radene i kolonnen rating. Når jeg har samlet disse to verdiene, kan jeg bruke SQL-funksjonen AS til å knytte disse verdiene til spesifikke navn.

Deretter bruker jeg PHP til å opprette to variabler som knytter databaseresultatene til spesifikke php-variabler slik at de kan brukes i index.php.

<?php

$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "star_rating");

$sql = "SELECT COUNT(id) AS num_ratings, SUM(rating) AS sum_ratings FROM rating";
$result = mysqli_query($link, $sql);
$sums = mysqli_fetch_array($result);

$num_ratings = $sums['num_ratings'];
$sum_ratings = $sums['sum_ratings'];

$avg_rating = $sum_ratings/$num_ratings;
$avg_rating_rounded = floor($sum_ratings/$num_ratings); ?>

Vise rating på index.php

For å vise ratingen i index.php bruker jeg variabelen $avg_rating_rounded og sammenligner den verdien med verdien til hver enkelt rating-knapp.

For å gjøre ting enklere oppretter jeg en funksjon kalt is_active() som tar i mot to parametere, verdien av rating-knappen som trykkes, og gjennomsnittsverdien.

  function is_active($rating, $avg_rating) {
    if ($avg_rating >= $rating) {
      echo 'text-warning';
    } else {
      echo '';
    }
  }

Deretter kan denne funksjonen brukes i hvert enkelt form for å vise en gul stjerne hvis gjennomsnittsrating er lik eller større enn verdien av den gjeldende knappen som trykkes.

   <form action="includes/add_rating.php" method="POST">
    <input type="hidden" value="1" name="rating">
    <button class="star-rating"><i class="fa fa-star <?php is_active(1, $avg_rating); ?>" aria-hidden="true"></i></button>              
   </form> 

Hvis gjennomsnittlig vurdering er lik eller høyere enn 3 for eksempel, vil stjerne 1-3 være gul, og hvis gjennomsnittlig vurdering er 4.1, hvil stjerne 1-4 være gul.

Kildekode

index.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
 <title>Star Rating</title>
 <!-- Font Awesome -->
 <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.11.2/css/all.css">
 <!-- Bootstrap core CSS -->
 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

<main>

 <h2 class="text-center">Legg til en stjernevurdering!</h2>
 <div class="my-5">

  <?php include 'includes/show_rating.php'; ?>

  <?php 
  function is_active($rating, $avg_rating) {
    if ($avg_rating >= $rating) {
      echo 'text-warning';
    } else {
      echo '';
    }
  }
  ?>

  <div class="d-flex justify-content-center">
   <form action="includes/add_rating.php" method="POST">
    <input type="hidden" value="1" name="rating">
    <button class="star-rating"><i class="fa fa-star <?php is_active(1, $avg_rating); ?>" aria-hidden="true"></i></button>              
   </form> 
   <form action="includes/add_rating.php" method="POST">
    <input type="hidden" value="2" name="rating">
    <button type="submit" class="star-rating"><i class="fa fa-star <?php is_active(2, $avg_rating); ?>" aria-hidden="true"></i></button>              
   </form> 
   <form action="includes/add_rating.php" method="POST">
    <input type="hidden" value="3" name="rating">
    <button class="star-rating"><i class="fa fa-star <?php is_active(3, $avg_rating); ?>" aria-hidden="true"></i></button>              
   </form> 
   <form action="includes/add_rating.php" method="POST">
    <input type="hidden" value="4" name="rating">
    <button class="star-rating"><i class="fa fa-star <?php is_active(4, $avg_rating); ?>" aria-hidden="true"></i></button>              
   </form> 
   <form action="includes/add_rating.php" method="POST">
    <input type="hidden" value="5" name="rating">
    <button data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tooltip on top" class="star-rating <?php is_active(5, $avg_rating); ?>"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></button>              
   </form> 
  </div>

 </div>

</main>


</body>
</html>

add_rating.php

<?php 
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "star_rating");

$rating = mysqli_real_escape_string($link, $_POST['rating']);
$username = mysqli_real_escape_string($link, $_POST['username']);

$sql = "INSERT INTO rating (rating, username) VALUES ('$rating', '$username')";
if (mysqli_query($link, $sql)) {
  header("Location: ../index.php?msg=rated");
} else {
  header("Location: ../index.php?msg=rating_failed");
}
?>

show_rating.php

<?php

$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "star_rating");

$sql = "SELECT COUNT(id) AS num_ratings, SUM(rating) AS sum_ratings FROM rating";
$result = mysqli_query($link, $sql);
$sums = mysqli_fetch_array($result);

$num_ratings = $sums['num_ratings'];
$sum_ratings = $sums['sum_ratings'];

$avg_rating = $sum_ratings/$num_ratings;
$avg_rating_rounded = floor($sum_ratings/$num_ratings); ?>

<div class="text-center">
  <p>Gjennomsnittlig vurdering: <strong><?php echo $avg_rating; ?></strong><p>
  <p>Gjennomsnittlig vurdering avrundet til nærmeste heltall: <strong><?php echo $avg_rating_rounded; ?></strong><p>
</div>
Legg igjen en kommentar