useCallbackuseCallback

av Ole Petter den 17. mars 2023

Sist oppdatert: 17 mars, 2023 kl 15:25

useCallback er en hook i React som returnerer en memorisert callback funksjon. Det sparer minne i applikasjonen fordi funksjonens verdier ikke trenger å rekalkuleres. useCallback kjøres kun når en av de avhengige variablene endres, som vist i tabellen til slutt i useCallback hooken, i dette tilfellet count og count2.

const sum = useCallback(() => count + count2, [count, count2]);

Kilde:

https://stackblitz.com/edit/vitejs-vite-bvtgfy?file=src/App.tsx

I koden i App.tsx er det tre variabler som kan endres, count, count2 og result, som er summen av count og count2. For å unngå unødvendig re-rendering, kan useCallback brukes til å oppdatere summen når enten count eller count2 endres.

 const [count, setCount] = useState(0);
 const [count2, setCount2] = useState(3);
 const [result, setResult] = useState(0);

For å oppdatere summen av count og count2, kan vi bruke useEffect, en annen React hook.

 useEffect(() => {
  setResult(sum);
 }, [sum]);

Siden useCallback forhindrer unødvendige ekstra oppdateringer, kan vi legge til variabelen sum returnert fra useCallback som en avhengig variabel, og få korrekt sum hver gang.

App.tsx

import { useCallback, useEffect, useState } from 'react';
import reactLogo from './assets/react.svg';
import viteLogo from '/vite.svg';
import './App.css';

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 const [count2, setCount2] = useState(3);
 const [result, setResult] = useState(0);

 const sum = useCallback(() => count + count2, [count, count2]);

 useEffect(() => {
  setResult(count + count2);
 }, [sum]);

 return (
  <div className="App">
   <div>
    <a href="https://vitejs.dev" target="_blank">
     <img src={viteLogo} className="logo" alt="Vite logo" />
    </a>
    <a href="https://reactjs.org" target="_blank">
     <img src={reactLogo} className="logo react" alt="React logo" />
    </a>
   </div>
   <h1>Vite + React</h1>
   <div className="card">
    <button onClick={() => setCount((count) => count + 1)}>
     count is {count}
    </button>
    <button onClick={() => setCount2((count2) => count2 + 1)}>
     count 2 is {count2}
    </button>
    <p>Sum count + count2 = {result}</p>
    <p>
     Edit <code>src/App.tsx</code> and save to test HMR
    </p>
   </div>
   <p className="read-the-docs">
    Click on the Vite and React logos to learn more
   </p>
  </div>
 );
}

export default App;

Legg igjen en kommentar